Chemia 6

węglan wapnia calcium carbonate
węglik wapnia calcium carbide
węglowodany-cukry carbohydrates
węglowodór hydrocarbon
węglowodory hydrocarbons
węglowodory aromatyczne aromatic hydrocarbons
węglowodory cykliczne cyclic hydrocarbons
węglowodory nasycone-alkany alkanas
węglowodory nienasycone-alkiny unsaturated hydrocarbons
węglowodory pierścieniowe ring hydrcarbons
węglowodory łańcuchowe chain hydrocarbons
wiązanie atomowe atomic bond
wiązanie chemiczne chemical bond
wiązanie chemiczne bond
wiązanie jonowe ionic bond
wiązanie kowalencyjne covalent bond
wiązanie kowalencyjne spolaryzowane polarized covalent bond
wiązanie peptydowe peptide linkage
wiązanie podwójne double bond
wiązanie pojedyńcze single bond
wiązanie wodorowe hydrogen bond
wielki piec blast furnace
wkraplacz addition funnel
woda water
woda bromowa bromine water
woda królewska aqua regia
wodór hydrogen
wodorek hydride
wodorotlenek hydroxide
wodorotlenek amfoteryczny amphoteric hydroxide
wodorotlenek sodu sodium hydroxide
wodorotlenek wapnia calcium hydroxide
wodorotlenek żelaza(II) iron(II) hydroxide
wodorotlenek żelaza(III) iron(III) hydroxide
wolfram tungsten
wskaźnik-indykator indicator
wskaźniki kwasowo-zasadowe acid-base indicator
wyciąg fume hood
wykrywanie anionów detection of anions
wykrywanie kationów detection of cations
wytrącanie osadów precipitation
wzór chemiczny chemical formula
wzór cząsteczkowy molekular formula
wzór elektronowy electronic formula
wzór ogólny general formula
wzór przestrzenny grafic formula
wzór rzeczywisty correct formula
wzór strukturalny structural formula
wzór sumaryczny empirical formula
wzór uproszczony condensed structural formula
zanieczyszczenie powietrza air pollution
zanieczyszczenie wód water pollution
zasada base
zasadowość basicity
żelazo iron
zjawisko izomerii isomerism effekt
zobojętnianie neutralize
zwęglanie carbonization
związek compound
związki węgla compounds of carbon
złoto gold
łańcuch prosty normal chains
łańcuch rozgałęziony branched chain
łańcuch węglowy carbon chain


Odpowiedzi

węglowodory łańcuchowe =

węglowodory łańcuchowe = aliphatic hydrocarbons
wiązanie peptydowe = peptide bond
wodorotlenek żelaza(II) iron(II) hydroxide = (ferrous...)
wodorotlenek żelaza(III) iron(III) hydroxide = (ferric...)