DESCRIBING PLACES

Poprawnie skonstruowany opis miejsca powinien zawierać następujące elementy:

Wprowadzenie (introduction), które ogólnie mówi co jest przedmiotem opisu (jakie miejsce), gdzie się znajduje oraz powód dlaczego zostało wybrane,

Część główna (main body) opisująca główne cechy danego miejsca, jego wygląd, atmosferę, szczegóły wyglądu,

Podsumowanie (conclusion) gdzie umieszczone zostaną odczucia autora odnośnie opisywanego miejsca, końcowe wnioski oraz ewentualna rekomendacja odwiedzenia go.

Co jeszcze powinien zawierać porawny, ciekawy opis:

- różnorodność rzeczowników i przysłówków (variety of adjectives and adverbs), dzięki temu czytelnikowi łatwiej będzie wyobrazić sobie opisywane miejsce np. unreliable - niewiarygodny, enormous - ogromny,

- użycie przymiotników opisujących zmysły np: zapachu, dzięki czemu opis będzie bardziej wyrazisty np. strong smell of liquids - ostry zapach płyn płynów

Aby opisać dane miejsce należy zastosować czasy teraźniejsze (Present tenses).

Aby opisać miejsce, kóre zostało odwiedzone w przesłości stosować należy czasy przeszłe (Past tenses).

Pierwszy lub drugi tryp warunkowy (I, II conditional) odpowiedni jest aby opisać idealne, wymarzone miejsce np. If I could, I woluld choose living in... - Gdybym mógł, mieszkałbym (drugi tryb warunkowy).

--------------------------------------------------------------------------------

Budowa:

Paragraf 1:

Nazwa miejsca i powód dlaczego zostało wybrane (name of the place and reason for choosing) np:

Set in the heart of Amazon, the village seems to be the last shelter of the primitive tribe... -

Położona w sercu Amazonii wioska wydaje się być ostatnim schronieniem prymitywnego plemienia...

Paragraf 2 - 3

Ogólny opis, charakterystyka miejsca oraz szczegóły (overall look and details) np:

The city has impressive places to see ranging from the old fashioned shops to modern enormous megastores... -

Miasto ma niesamowite miejsca do zobaczenia od starodawnych skepików do nowoczesnych ogromnych domów towarowych...

Paragrał końcowy:

Odczucia autora opisu, końcowe wrażenia, opinie, ewentualna rekomendacja odwiedzenia (final feelings, impression and optional recommendation) np:

In my opinion once you go there, you will come back every year... -

Moim zdaniem jeśli raz udasz się do tego miesca będziesz tam wracać każdego roku...