DIDO "WHITE FLAG"

I know you think that I shouldn't still love you Wiem, iż myślisz, że nie powinnam już cię kochać
Or tell you that Ani ci o tym mówić
But if I didn't say it, well I'd still have felt it Ale gdybym tego nie mówiła, a wciąż bym to czuła
where's the sense in that? Gdzie w tym jakikolwiek sens?

I promise I'm not trying to make your life harder Przysięgam, że nie próbuję utrudnić ci życia
Or return to where we were Ani wrócić tam, gdzie już byliśmy

But I will go down with this ship Ale pójdę z tym statkiem na samo dno
And I won't put my hands up and surrender I nie poddam się z podniesionymi rękami
There will be no white flag above my door Nad moimi drzwiami nie zawiśnie żadna biała flaga
I'm in love and always will be Kocham cię i zawsze tak będzie

I know I left too much mess and destruction Wiem, że zostawiłam zbyt wiele bałaganu i zniszczenia
To come back again By znowu wrócić
And I caused nothing but trouble I sprawiałam same problemy
I understand if you can't talk to me again Zrozumiem, jeśli nie będziesz już mógł ze mną rozmawiać

And if you live by the rules of "it's over" I jeżeli żyjesz na zasadach, że to koniec
Then I'm sure that that makes sense To jestem pewna, że to ma sens

But I will go down with this ship Ale pójdę z tym statkiem na samo dno
And I won't put my hands up and surrender I nie poddam się z podniesionymi rękami
There will be no white flag above my door Nad moimi drzwiami nie zawiśnie żadna biała flaga
I'm in love and always will be Kocham cię i zawsze tak będzie

And when we meet I kiedy się spotkamy
Which I'm sure we will A jestem pewna, że tak się stanie
All that was there Wszystko, co tu było
Will be there still Nadal tu będzie
I'll let it pass Pozwolę temu przeminąć
And hold my tongue I będę trzymać język za zębami
And you will think A ty będziesz myślał
That I've moved on... Że już skończyłam z przeszłością

I will go down with this ship Pójdę z tym statkiem na samo dno
And I won't put my hands up and surrender I nie poddam się z podniesionymi rękami
There will be no white flag above my door Nad moimi drzwiami nie zawiśnie żadna biała flaga
I'm in love and always will be Kocham cię i zawsze tak będzie

I will go down with this ship Pójdę z tym statkiem na samo dno
And I won't put my hands up and surrender I nie poddam się z podniesionymi rękami
There will be no white flag above my door Nad moimi drzwiami nie zawiśnie żadna biała flaga
I'm in love and always will be Kocham cię i zawsze tak będzie

I will go down with this ship Pójdę z tym statkiem na samo dno
And I won't put my hands up and surrender I nie poddam się z podniesionymi rękami
There will be no white flag above my door Nad moimi drzwiami nie zawiśnie żadna biała flaga
I'm in love and always will be Kocham cię i zawsze tak będzie