Fizyka

droga path
fizyka physics
kwant quantum
kwark quark
lepton lepton
magnetyzm magnetism
moment pędu angular momentum
namagnesowanie magnetization
opór resistance
optyka optics
pęd momentum
prędkość fazowa phase velocity
przewodnik conductor
przyspieszenie ziemskie gravitational acceleration
siła force
stała prędkość constant velocity
tarcie friction
właściwości fizyczne physical properties
złącze junction