GEOGRAFIA CZ. 3

klimat pustynia desert
klimat sawannowy tropical savanna
klimat śródziemnomorski Mediterranean subtropical
klimat stepowy steppe
klimat wilgotny las zwrotnikowy tropical rain forest
klimat wilgotny z długim latem humid-long summer
klimat wilgotny z krótkim latem humid-short summer
klimaty górskie highland climates
klimaty kontynentalne continental climates
klimaty podbiegunowe subarctic climates
klimaty podzwrotnikowe subtropical climates
klimaty polarne polar climates
klimaty strefy umiarkowanej tropical climates
klimaty świata climates of the world
klimaty umiarkowane temperate climates
komin krasowy swallow hole
komora magmowa magma chamber
kompleks wydmowy complex dune
konfiguracja kontynentów configuration of the continents
kontynent continent
kraj country
krater crater
krawędź kontynentalna continental margin
kropla deszczu raindrop
laguna lagoon
lakolit laccolith
lapiaz grike
las forest
lawa lava flow
linia izosejsmiczna isoseismal line
linia kolejowa railway
linie długości geograficznej lines of laongitude
linie szerokości geograficznej lines of latitude
lodowiec glacier
lodowiec piedmontowy piedmont glacier
lodowiec wiszący hanging glacier
magma magma
mapa map
mapa drogowa road map
mapa fizyczna physical map
mapa polityczna political map