As czy like?

Kiedy stosujemy AS, a kiedy LIKE? Czy można stosować je zamiennie? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opisującym zastosowanie 'as' oraz 'like' w języku angielskim.

Like

Like  - jest to przyimek, występuje więc głównie przed rzeczownikiem. Zazwyczaj nie powinien występować przed całym zdaniem zawierającym rzeczownik:

 • I would love to stay at home and watch some movies, just like old times. - Chciałbym zostać w domu i oglądać filmy, jak za starych dobrych lat.
 • My sister eats like a pig - Moja siostra je jak świnia.

Like używany jest w podobnym znaczeniu jak "similar to" czyli "podobny do", "w taki sposób jak", "do tego stopnia co", a więc w porównaniach:

 • You talk like a baby with its mouth full of sweets - mówisz jak dziecko z pełnymi ustami
 • She looks like Doda. - ona wygląda jak Doda
 • She looks a bit like her brother. - Ona wygląda trochę jak jej brat

Like możemy użyć również w znaczeniu 'jak gdyby' :

 • She walked like she was drunk - Chodziła jakby była pijana.
 • It sounded like the music had stopped. - Zabrzmiało to tak, jakby muzyka ucichła.

 

As

As jest spójnikiem dlatego może wystepować przed całym zdaniem zawierającym czasownik.

 • As I told you, it was my brother who took the money from the table. - Jak już mówiłem, to był mój brat, który wziął pieniądze od stołu.
 • As we thought, the flight was cancelled. - Jak myśleliśmy, lot został odwołany

As używamy do porównywania, kiedy ma wyrazić równość lub gdy ma znaczyć: "w funkcji/roli czegoś".

 • She acted as a clown when he asked her out for dinner.

 

Dodatkowe wyjaśnienia like / as:

Weźmy pod lupę idiom: 'work like a dog' oznaczający 'ciężko pracować, tyrać jak wół'. Gdybyśmy użyli tu as zamiast like, zdanie zmieniło by zupełnie znaczenie:

 • I'm too old to work like a dog - jestem za stary by tyrać jak wół
 • I'm too old to work as a dog - jestem za stary by pracować jako pies (wykonywać pracę psa) - zdanie traci sens

Zwróćmy uwagę, jak zmienia się sens wypowiedzi, w zależności od tego czy użyjemy as czy like:

 • As the manager I had access to the classified files. - Jako kierownik miałem dostęp do tajnych danych.
 • Like the manager I had access to the classified files. - Podobnie jak kierownik miałem dostęp do tajnych danych.