Present Simple - czas teraźniejszy prosty

Present Simple jest zazwyczaj stosowany dla czynności powtarzających się, stałych, typowych. Używany jest w nagłówkach gazet, narracji oraz do określenia przyszłości, jeżeli czynności objęte są rozkładem, harmonogramem lub planem (np. odjazdy pociągów, koncerty, mecze)

 

Przykładowe zdania w czasie Present Simple

I like football. Lubię piłkę nożną.

She doesn't work. Ona nie pracuje

Does she have a brother? No, she doesn't. Czy ona ma brata? Nie, nie ma.

He plays tennis very well. On dobrze gra w tenisa.

The match starts at 12.30. Mecz zaczyna się o 12.30.

I always do my homework. Zawsze odrabiam zadania domowe.

It doesn't work! To nie działa!

Kate never works. Kasia nigdy nie pracuje.

The train leaves at 5 o'clock. Pociąg odjeżdza o godzinie 17.

She doesn't like swimming. Ona nie lubi pływania [po czasownikach typu: like, dislike, love, hate, enjoy wymagana jest forma gerund - z końcówką ING]

 

Tworzenie twierdzeń

Podmiot (określnik częstotliwości) * czasownik w bezokoliczniku

I

You

She / he / it

often

always

sometimes

work

play

works

We

You

They

never

always

sometimes

do

learn

swim

* określnik częstotliwości nie jest konieczny, niemniej często stosowany w czasie Present Simple.

 

Dodawanie S w trzeciej osobie (he, she, it)

W trzeciej osobie liczby pojedyńczej dodaje się do czasownika s.

 • I work - she works
 • I play - he plays
 • we sleep - Tom sleeps

W wypadku gdy słowo kończy się na: ss, sh, ch, x, o, s, dodajemy es zamiast s

 • I kiss - he kisses (es po ss)
 • you watch - she watches (es po ch)
 • This suit matches my shoes. (es po ch)
 • She goes shopping every day but at weekends she doesn't, she relaxes.

Gdy słowo kończy się na y zmieniamy na ies, za wyjątkiem czasowników, które przed y mają samogłoskę. 

 • I copy - she copies (y zamieniamy na ies)
 • I play - she plays (przed y jest samogłoska)
 • you obey - she obeys (przed y jest samogłoska)

 

Tworzenie przeczeń

Podmiot do/does + not czasownik w bezokoliczniku

I

You

She / he / it

do not

do not

does not

work

go

play

We

You

They

do not

play

work

sit

 

Stosowanie skrótów w przeczeniach

W przeczeniach rzadko stosuje się pełne wersje "do not" czy "does not". Zazwyczaj skracamy

 • "do not"- "don't" 
 • "does not" - "doesn't"

I do not drink much coffee = I don't drink much coffee.

He does not play bridge very well = He doesn't play bridge very well.

 

Tworzenie pytań

Do/Does Podmiot Czasownik w bezokoliczniku

Do

Do

Does

I

you

she / he / it

watch?

play?

eat?

Do

we

you

they

paint?

work?

smoke?

 

 

Does she go to school? Czy ona chodzi do szkoły?
Do these boys play football every Monday? Czy ci chłopcy grają w piłkę nożną w każdy poniedziałek?
Do they speak French? Czy oni mówią po francusku?
Do you like learning English? Czy wy lubicie naukę języka angielskiego?
Do you play the piano very well? Czy ty bardzo dobrze grasz na pianinie?
Does she go to dentist once a month? Czy ona chodzi do dentysty raz w miesiącu?
Does it always rain here? Czy tu zawsze pada deszcz?
Does your dog often bark? Czy twój pies często szczeka?
Does he try to understand women? Czy on próbuje zrozumieć kobiety?

 

 

Krótkie odpowiedzi do pytań typu "tak" / "nie"

Krótkich odpowiedzi (typu "tak" / "nie") udzielamy za pomocą operatorów do / does (odpowiedź twierdząca - tak) lub don't / doesn't (odpowiedź przecząca - nie).

Przykładowe zdania:

Do you read books?  Yes, I do. / No, I don't. Czytasz książki? Tak. / Nie.

Does you father play football? Yes, he does / No, he doesn't. Czy twój tata gra w piłkę? Tak. / Nie.

Do you speak Polish? Yes, we do. / No, we don't. Czy mówicie po polsku? Tak. / Nie.

 

Więcej na temat pytań i odpowiedzi yes/no: Yes/No questions

 

Zdania pytające z zaimkiem pytającym (who, what, where, itd)

Czasami nie wystarczy zadanie pytania zaczynającego się od słowa "czy" (czyli standardowo "do you...? does she...?), używamy wtedy zaimków pytających wstawianych na początku zdania:

Zaimki pytające (who, what, where, itd)

 • how long - jak długo
 • how many - ile (pytanie o rzeczy policzalne)
 • how much - ile (pytanie o rzeczy niepoliczalne i pieniądze)
 • what - co, jaki, jaka, jakie
 • where - gdzie
 • which - który
 • which way - którędy
 • who - kto when - kiedy
 • whose - czyj, czyja, czyje
 • why - czemu, dlaczego​

Where do the boys play? Gdzie bawią się chłopcy?

What do you like? Co lubisz?

What do they like for breakfast? Co chcą na śniadanie?

Who do you like? Kogo lubisz?

What does he read? Co on czyta? (co lubi czytać, co czytuje - nie w danej chwili - ogólnie)

 

Zastosowanie czasu Simple Present 

Czas Present Simple, czyli teraźniejszy prosty używany jest do mówienia o czynnościach zwyczajowych, powtarzanych, stałych, typowych, charakterystycznych, nawykach

 • I drink much tea. Pijam dużo herbaty (taki mam zwyczaj, lubię herbatę)
 • I speak Polish. Mówię po polsku
 • I visit my grandma every Saturday. Każdej soboty odwiedzam babcię (taki mam zwyczaj, zawsze tak robiłem, pewnie będę kontynuował)
 • She smokes a lot. Ona dużo pali. (taki ma nawyk)

Skoro czasu Present Simple używa się do opisywania zjawisk o charakterze stałym, jest on idealny do opisania wszelakiego rodzaju zjawisk fizycznych, przyrodniczych czy chemicznych.

 • The sun sets in the west. Słońce zachodzi na zachodzie (stan rzeczy)

 

Czas Present Simple dla czasownika "be" (być)

W sytuacji kiedy w zdaniu pojawia się czasownik "być" (be), reguły z do/does nie obowiązują.

She is a good worker. Jest dobrym pracownikiem (is - jest)

Zdania twierdzące wraz ze skrótami

 • I am (I'm) - ja jestem 
 • you are (you're) - ty jesteś 
 • he is (he's) - on jest 
 • she is (she's) - ona jest 
 • it is (it's) - ono jest / to jest 
 • we are (we're) - my jesteśmy 
 • you are (you're) - wy jesteście 
 • they are (they're) - oni, one są

They're very fast. Oni sa bardzo szybcy.

She is a doctor. Ona jest lekarzem.

 

Pytania tworzymy poprzez inwersję, czyli zamianę kolejności podmiotu i orzeczenia.

Is she a good worker? Czy ona jest dobrym pracownikiem? Yes, she is. / No, she isn't. Tak, jest./Nie, nie jest.

 

Zdania przeczące tworzymy poprzez dodanie "not" do "be"

 • I am not (I'm not) - ja nie jestem 
 • you are not (you aren't) - ty nie jesteś 
 • he is not (he isn't) - on nie jest 
 • she is not (she isn't) - ona nie jest 
 • it is not (it isn't) - ono nie jest / to nie jest 
 • we are not (we aren't) - my nie jesteśmy 
 • you are not (you aren't) - wy nie jesteście 
 • they are not (they aren't) - oni, one nie są

You aren't a good student. Nie jesteś dobrym uczniem.

My mum isn't a doctor, she is a nurse. Moja mama nie jest lekarzem, jest pielęgniarką.

 

Przysłówki częstotliwości

 • always - zawsze 
 • frequently / often - często
 • usually - zazwyczaj
 • sometimes - czasami
 • rarely / seldom - rzadko
 • occasionally - od czasu do czasu
 • hardly ever - prawie nigdy
 • never - nigdy
 • every day / month / year - każdego dnia / miesiąca / roku
 • on Mondays / Tuesdays... (w poniedziałki / wtorki...)
 • three times a day / week / month / year - trzy razy dziennie / tygodniowo / miesięcznie / rocznie)
 • I always study after class. Zawsze uczę się po zajęciach.
 • I usually walk to school. Przeważnie chodzę pieszo do szkoły.
 • I normally get good marks. Zwykle dostaję dobre oceny.
 • I often read in bed. Często czytam w łóżku.
 • I sometimes sing in the shower. Czasami śpiewam pod prysznicem.
 • I occasionally drink alcohol. Czasami piję alkohol.
 • I seldom put salt on my food. Rzadko kładę sól na moje jedzenie.
 • I hardly every get angry. Prawie nikt się nie gniewa.
 • We never eat meat. Nigdy nie jemy mięsa.

 

Miejsce przysłówków częstotliwości w zdaniu:

Generalna zasada to umieszczanie przysłówków jednowyrazowych pomiędzy podmiotem a orzeczeniem, 

I always get up at 6 o'clock. Zawsze wstaję o 6:00.

a przysłówków dwu- i więcejwyrazowych na końcu zdania, 

I play footbal twice a month. Gram w piłkę nożną dwa razy w miesiącu.

 

Czas Present Simple dla czasowników nieużywanych w czasie Present Continuous

Niektóre czasowniki nie można użyć w czasie Present Continuous, mimo że wydaje się że powinny być użyte właśnie w czasie ciągłym. W takiej sytuacji używamy czasu Present Simple.

Czasowniki te dzieli się na kilka grup:

 • zmysły:  see (widzieć, rozumieć), hear (słyszeć),smell (czuć zapach, pachnieć), taste (smakować)
 • emocje, uczucia: admire (podziwiać), dislike (nie lubić), fear (bać się), feel (czuć), hate (nienawidzić), like (lubić), love (kochać), prefer (woleć)
 • stany umysłowe: believe (wierzyć), depend (zależeć), expect (oczekiwać), forget (zapominać), hope (mieć nadzieję), imagine (wyobrażać sobie), know (wiedzieć), mean (znaczyć), notice (zauważać), realise (zdawać sobie sprawę), recognise (rozpoznawać), regret (żałować), remember (pamiętać), seem (wydawać się), suppose (przypuszczać), think (sądzić), understand (rozumieć)
 • posiadanie: belong (należeć), cost (kosztować), have (posiadać), own (posiadać), need (potrzebować), possess (posiadać), want (chcieć), wish (życzyć sobie)
 • pozostałe: agree (zgadzać się), concern (niepokoić), consist of (składać się z), contain (zawierać), owe (zawdzięczać), signify (oznaczać, mieć znaczenie), sound (sprawiać wrażenie, brzmieć).

 

Test ze znajomości czasu Present Simple:

Krótki test z Present Simple
 
Zobacz również lekcje mp3 dotyczącą czasu Present Simple Zobacz również lekcję video Present Simple

 


Odpowiedzi

Świetne opracowanie tematu,

Świetne opracowanie tematu, ale brakuje według mnie jednej, dość ważnej informacji, a mianowicie użycie HAVE w czasie Present Simple. Na innnej podstronie jest opisane użycie have got, ale brakuje tu informacji, że w czasie teraźniejszym można powiedzieć

I have a car
Do you have a car?
I don't have a car

Użycie have z do/does ma takie samo znaczenie jak użycie z have got

Has she got a bike? = Does she have a bike?

Czas teraźniejszy prosty, jak

Czas teraźniejszy prosty, jak sama nazwa wskazuje jest prosty. Jeśli ktoś ma kłopoty z tymi kilkoma prostymy regułami, to znaczy że nie poświęcił na niego więcej niż 10 minut w swoim życiu. W przeciwieństwie do polskiego, czas teraźniejszy jest wręcz banalny. Wystarczy dodać S w trzeciej osobie liczbie pojedynczej i jeśli chodzi o twierdzenia - to nie ma więcej reguł. Koniec. Jedna. Dosłownie jedna rguła do zapamiętania. Pytania pewnie są trudniejsze, bo są aż dwie zasady, czyli albo DO albo DOES na początku zdania. Jeśli chodzi o przeczenia, to wstawiamy doesn't w 3 os albo don't w każdej innej, i w sumie to już wszystko ;)

Jeśli zrobicie choć kilka przykładów, kilka ćwiczeń, sami zobaczycie że ten czas nie ma prawa przysparzać żadnych problemów.

Użycie maszynowej wymowy dla

Użycie maszynowej wymowy dla uczących się angielskiego jest nieporozumieniem. Kto określa godzinę w taki maszynowy sposób? NIKT!

po like nie koniecznie musi

po like nie koniecznie musi byc -ing moze byc bezokolicznik

W podanych przykładach nie

W podanych przykładach nie powinno być przypadkiem:
Does she has a brother?

Witam. Nie można powiedzieć

Witam. Nie można powiedzieć 'Does she has...' jako iż 'S' jest już dodane do DO tworząc 'does'. Jeśli to byłoby przeczenie byłaby identyczna sytuacja 'She does not have....'

wydaje mi sie że jednak

wydaje mi sie że jednak powinno być "does she has a car?"jako że w 3 osobie "do"to właśnie "does"

nie moze byc S dwa razy.

nie moze byc S dwa razy. skoro uzyles juz w does to nie moze byc w have. czyli musi byc

Does she work (a nie works)
does he play (a nie plays)
does she have (a nie has)

masz rację.powyżej byłem w

masz rację.powyżej byłem w błędzie.dzięki

Kurcze no... Nigdy nie mogłem

Kurcze no...
Nigdy nie mogłem pojąć żadnego czasu, a teraz proszę...
...ten straszny dla mnie Present Simple nie sprawia mi już większego problemu. Dziękuję! ;****

Swietna strona do nauki, ucze

Swietna strona do nauki, ucze sie na nowo angielskiego po 20 latach i to jest to czego szukalam.

super fajne lekcje dzieki !!!

super fajne lekcje dzieki !!! :) <3

jestem pełen uznania dla

jestem pełen uznania dla autorów lekcji za profesjonalne podejście. Są naprawdę pomocne dzięki przejrzystej formie i bardzo dobremu uporządkowaniu treści. Pozdrawiam

MarcoPolo Super, prosto..i

MarcoPolo

Super, prosto..i łatwo przyswajalne

martusia104 Ja też tak

martusia104

Ja też tak myślę ale nie jestem super z angielskiego wię c mogę się mylić.

Po za tym super lekcja!!

Zgadzam sie ze wszystkimi

Zgadzam sie ze wszystkimi pozytywnymi komentarzami pode mna, bo również uważam lekcję za bardzo przydatną. Spodobały mi sie również wiczenia - za pierwszym razem, przyznam sie, miałam z nimi problem, jednak po kolejnej próbie poszło jak po maśle.

bardzo dobrze wytłumaczone,

bardzo dobrze wytłumaczone, ćwiczenia też bardzo fajne

super materialy

super materialy

Dobra lekcja. Można

Dobra lekcja. Można powtórzyć materiał.
I można się nauczyć od podstaw jeśli ktoś nie umie.
Podoba mi się. Max. ;)

Przydatne informacje można

Przydatne informacje można tutaj znaleźć. Uzupełniły moje braki w postrzeganiu tego czasu.

Witam, w uk czesciej sie

Witam, w uk czesciej sie mowi have you got anizeli do you have, poza tym pytanie brzmi:
Czy ty masz samochód? [pytanie z 'got'] - wiec od razu mowi jaka konstrukcje wybrac.

Może się myte ale w 7

Może się myte ale w 7 zadaniu powinna być odpowiedź Do you have a car?
Have you got a car? też niby jest poprawnie ale wprowadza zamęt w głowie uczącego bo jak w pytaniach ma być Do\does to ma być :)

no nie ma to tamto ja tez

no nie ma to tamto ja tez sie zabieram za pracke...myslalam ze jest lepiej u mnie!!!!

TRZYMAJ GARDE ;) Bardzo

TRZYMAJ GARDE ;)

Bardzo fajne lekcje :)

O rany!

Czeka mnie jeszcze dużo pracy..

dobra robota=)

dobra robota=)

Superowe lekcje, na których

Superowe lekcje, na których można powtórzyć materiał:):) I fajne cwiczenia:)

:)

Naprawdę super lekcja! ^^

Przydatne informacje. A

Przydatne informacje. A przede wszystkim prosto napisane.