Mowa zależna

Mowa zależna - Indirect Speech

Mowa zależna jest to relacjonowanie czyjejś wypowiedzi poprzez przekazanie treści, a nie cytowanie.
He says he isn't going there. - On mówi iż tam nie idzie.
He said he was not going there. - On powiedział iż tam nie idzie.

Należy pamiętać, iż w mowie zależnej opuszczamy znaki interpunkcyjne wskazujące na obecność cytatu, czyli dwukropek i cudzysłów. Zmieniamy także zaimki, by zdanie miało sens, np: Tom said: I love Kate - Tom said he loved Kate.

W wypadku gdy czasownik wprowadzający mowę zależną jest w czasie przeszłym, należy obniżyć czas o jeden w dół, czyli teraźniejszy na przeszły, przeszły na zaprzeszły, itd.

Przykłady:

Bez konieczności obniżenia czasu:

'I haven't done my homework.' (He says)
He says he hasn't done his homework.

'I haven't got any money left.' (He'll tell you)
He'll tell you he hasn't got any money left.

'I wash my hair every week.' (She has said)
She has said that she washes her hair every week.

Konieczne obniżenie czasu:

'My name's Dariusz.' (I said)
I said my name was/is Dariusz.

I'm doing my homework.' (Tom said)
Tom said he was doing his homework.

Zmiana czasów

Jeżeli upłynął jakiś czas od wypowiedzi, zdania w Reported Speech występują z reguły w niższym czasie

Mowa wprost Mowa zależna
present tense verb simple past
present continuous past continuous
present perfect
simple past
past perfect
 
past perfect
simple future (will) would
future (be going to) was/were going to
Modalne:
can
may (possibility)
may (permission)
will
might
must
have to
should
ought to
shall
shall
 
could
might
could
would
might
had to
had to
should
ought to
would (future)
should (ask for advice)
imperative infinitive
yes/no question if + noun clause

UWAGA:
Istnieje kilka wyjątków, kiedy to nie musimy zmieniać czasu:

1. Prawdy ogólne:

Mandy: "The sun rises in the East."
Mandy said that the sun rose in the East. or
Mandy said that the sun rises in the East.

2. Zdanie oryginalne zawiera czasownik modalny would, could, might, ought to, should lub must w znaczeniu pewności (nie przymusu).

We ought to go immediately. - She said we ought to go immediately.
It must be his brother. - I said it must be his brother.
He might be ill. - I thought he might be ill.

3. Zdanie główne jest w czasie Past Perfect.

We had been waiting for ages.
He said they had been waiting for ages.

Zmiana czasu i miejsca

this (evening) that (evening)
today/this day that day
these (days) those (days)
now then
(a week) ago (a week) before
last weekend the weekend before / the previous weekend
here there
next (week) the following (week)
tomorrow the next/following day