Matematyka 2

początek beginning
podobieństwo resemblance
podstawa base
podzbiór subset
podziałka scale
podzielność divisibility
pojęcie notion
pojemność capacity
pole area
populacja population
potęga power
powierzchnia area
poziomo horizontally
poziomy horizontal
pozycyjny positional
półoś half-shaft
położenie position
półprosta half-line
półpłaszczyzna half-plane
prawda truth
procent percent
projekcja projection
promień ray
promil per mille
proporcja proportion
proporcjonalny proportional
prosta straight
prostokąt rectangle
prostokątny rectangular
prostopadły normal
pryzmat prism
przecięcie intersection
przeciwprostokątna hypotenuse
przedział interval
przekątna diagonal
przemienność commutativity
przestrzeń space
przesunięcie displacement
przykład example
punkt point
płaski planar
płaszczyzna plane
rachunek calculus
radian radian
ramię arm
redukcja reduction
reguła rule
romb rhombus
rosnący growing
równanie equation
równoboczny equilateral
równoboczny equilateral
równoległobok parallelogram
równoległy parallel
równoramienny isosceles
równoramienny isosceles
równoważny equivalent
równy equal
rozdzielczość resolution
różnica difference
różny different
rozszerzenie enlargement
rozwartokątny obtuse-angled
rozwarty obtuse
rozwiązanie solution
rysunek drawing
rzeczywisty real
rzut projection
segment segment
sekans secant
sekunda second
sfera sphere
sferoida spheroid
sieczna secant
sinus sine
skala scale
skalar scalar
skończony finite
skracanie reduction
spirala spiral
sprzeczny contradictory
środek centre
środkowa median
statystyka statistics
stała constant
stochastyczny stochastic
stosunek ratio
stożek cone
stożek cone
styczna tangent
styczna tangent
suma sum
symbol symbol
symetria symmetry
symetryczny symmetrical
system system
szereg series
sześcian cube
tablica table
tangens tangent
teza argument
tożsamość identity
trapez trapezium
trójkąt triangle
trygonometria trigonometry
twierdzenie theorem
ukośnie inclined
ułamek fraction
ułamek fraction
ułamek algebraiczny algebraic fraction
ułamek dziesiętny decimal fraction
ułamek niewłaściwy improper fraction
ułamek okresowy circulating decimal
ułamek piętrowy complex fraction
ułamek właściwy proper fraction
ułamek zwykły simple/common fraction
walec cylinder
wartość value
wartościowość valency
wektor vector
większy greater
wielokąt polygon
wielorakość multiplicity
wierzchołek vertex
wklęsły concave
współczynnik coefficient
współrzędna coordinate
wykres funkcji graph of a function
wykładnik exponent
wymierny measurable
wynik result
wypukły convex
wyrażenie expression
wysokość altitude
wyznacznik determinant
wzór formula
własność property
zadanie assignment
zbiór set
zerowy zero
łuk arc