Podstawowe czasowniki w angielskim

Podstawowe czasowniki, niezbędne do porozumienia się w języku angielskim. Obok każdego czasownika podana jest wymowa fonetyczna.

Podstawowe czasowniki angielskie

Podstawowe czasowniki, niezbędne do porozumienia się w języku angielskim. Obok każdego czasownika podana jest wymowa fonetyczna.

Artykuł podzielony jest na dwie części - by przejść do części drugiej kliknij link pod tabelką

Fiszki: Podstawowe czasowniki w języku angielskim


 
 
 
 
1/44

English Polish
add /æd/ dodawać
admit /ədˈmɪt/ przyznawać
adore /əˈdɔːr/ uwielbiać
agree /əˈɡriː/ zgadzać się
analyse /ˈænəlaɪz/ analizować
answer /ˈɑːnsər/ odpowiadać
ask /ɑːsk/ pytać
avoid /əˈvɔɪd/ unikać
bark /bɑːk/ szczekać
be /biː/ być
bite /baɪt/ gryźć
buy /baɪ/ kupować
blow /bləʊ/ dmuchać
burn /bɜːn/ palić
carry /ˈkæri/ nosić
check /tʃek/ sprawdzać
chop /tʃɒp/ rąbać
close /kləʊz/ zamykać
climb /klaɪm/ wspinać się
complain /kəmˈpleɪn/ narzekać
convince /kənˈvɪns/ przekonywać
cook /kʊk/ gotować
cry /kraɪ/ płakać
dance /dɑːns/ tańczyć
dangle /ˈdæŋɡl/ dyndać
devote /dɪˈvəʊt/ poświęcić się
die /daɪ/ umrzeć
divide /dɪˈvaɪd/ dzielić
draw /drɔː/ rysować
dry /draɪ/ suszyć
earn /ɜːn/ zarabiać
eat /iːt/ jeść
emerge /ɪˈmɜːdʒ/ wydostać się
faint /feɪnt/ zemdleć
feel /fiːl/ czuć
fight /faɪt/ walczyć
find /faɪnd/ znajdywać
fly /flaɪ/ latać
fold /fəʊld/ składać
forget /fəˈɡet/ zapominać
gain /ɡeɪn/ zdobywać
give /ɡɪv/ dawać
go /ɡəʊ/ iść
grow /ɡrəʊ/ rosnąć
hate /heɪt/ nienawidzić
have /hæv/ mieć
heal /hiːl/ leczyć
hold /həʊld/ trzymać
insist /ɪnˈsɪst/ nalegać
invite /ɪnˈvaɪt/ zapraszać
jump /dʒʌmp/ skakać
keen /kiːn/ gorąco czegoś chcieć
keep /kiːp/ dotrzymywać, trzymać, prowadzić, kontynuować
kick /kɪk/ kopać
kidnap /ˈkɪdnæp/ uprowadzić
kill /kɪl/ zabijać
lead /liːd/ prowadzić
learn /lɜːn/ uczyć się
like /laɪk/ lubić
listen /ˈlɪsən/ słuchać
live /lɪv/ żyć
look /lʊk/ patrzeć
lose /luːz/ gubić, przegrywać
love /lʌv/ kochać
mark /mɑːk/ zaznaczać
mean /miːn/ znaczyć
meet /miːt/ spotykać
miss /mɪs/ tęsknić
move /muːv/ ruszać
open /ˈəʊpən/ otwierać
order /ˈɔːdər/ zamawiać
own /əʊn/ posiadać
paint /peɪnt/ malować
pay /peɪ/ płacić
persuade /pəˈsweɪd/ przekonywać
play /pleɪ/ bawić się, grać
plan /plæn/ planować
please /pliːz/ prosić
pray /preɪ/ modlić się
read /riːd/ czytać
refuse /rɪˈfjuːz/ odmawiać
remain /rɪˈmeɪn/ pozostawać
remember /rɪˈmembər/ pamiętać
remind /rɪˈmaɪnd/ przypominać
remove /rɪˈmuːv/ usuwać
repeat /rɪˈpiːt/ powtarzać
require /rɪˈkwaɪər/ wymagać
run /rʌn/ biegać
sail /seɪl/ żeglować
say /seɪ/ powiedzieć
scratch /skrætʃ/ drapać
search /sɜːtʃ/ szukać
see /siː/ widzieć
seduce /sɪˈdjuːs/ kusić
sell /sel/ sprzedawać
shake /ʃeɪk/ trząść
shout /ʃaʊt/ krzyczeć
sing /sɪŋ/ śpiewać
sink /sɪŋk/ tonąć
sit /sɪt/ siedzieć
speak /spiːk/ mówić
spell /spel/ literować
spit /spɪt/ pluć
stand /stænd/ stać
study /ˈstʌdi/ studiować
swim /swɪm/ pływać
talk /tɔːk/ rozmawiać
taste /teɪst/ smakować, próbować
teach /tiːtʃ/ uczyć (kogoś)
take /teɪk/ brać
thank /θæŋk/ dziękować
think /θɪŋk/ myśleć
translate /trænzˈleɪt/ tłumaczyć
travel /ˈtrævəl/ podróżować
understand /ˌʌndəˈstænd/ rozumieć
visit /ˈvɪzɪt/ odwiedzać
walk /wɔːk/ chodzić
watch /wɒtʃ/ oglądać
welcome /ˈwelkəm/ witać
win /wɪn/ wygrywać
work /wɜːk/ pracować
write /raɪt/ pisać
yawn /jɔːn/ ziewać
zip /zɪp/ zasuwać
zoom /zuːm/ warkotać, podrywać się

 

Odpowiedzi

Miałem takie czasowniki po

Miałem takie w podręczniku do nauczenia się w szkole. Bardzo wolno mi to szło i miałem problemy z wymową. Tu można posłuchać jak się je wymawia dlatego jak dla mnie super.

100 najważniejszych

100 najważniejszych czasowników angielskich - właśnie tego szukałem! Co prawda jest tychże czasowników aż 125, ale myślę że pani od angielskiego nie obrazi się na kolejne 25 ;) Fajnie, że dodana jest wymowa słów, bez tego ciężko się uczyć. Zapisu fonetycznego nie bardzo rozumiem, ale już kliknięcie na strzałkę i odsłuchanie usprawnia mi naukę. Jeszcze tylko 100 rzeczowników, 100 przymiotników, i coś tam będę wiedział ;)