Podstawowe czasowniki w angielskim

Podstawowe czasowniki, niezbędne do porozumienia się w języku angielskim. Obok każdego czasownika podana jest wymowa fonetyczna. Dodatkowo, krótkie ćwiczenie sprawdzające znajomość słówek oraz interaktywny quiz.

Fiszki - Nauka słówek - podstawowe czasowniki

Jak się uczyć z fiszek?

Kliknij w niebieskie pole by ukazało się tłumaczenie słówka

Jeśli znasz to słowo, kliknij ✔, jeśli nie, to X. Słówka, których nie znasz będą częściej losowane z bazy.

 • add /æd/
  dodawać
 • admit /ədˈmɪt/
  przyznawać
 • adore /əˈdɔːr/
  uwielbiać
 • agree /əˈɡriː/
  zgadzać się
 • analyse /ˈænəlaɪz/
  analizować
 • answer /ˈɑːnsər/
  odpowiadać
 • ask /ɑːsk/
  pytać
 • avoid /əˈvɔɪd/
  unikać
 • bark /bɑːk/
  szczekać
 • be /biː/
  być
 • bite /baɪt/
  gryźć
 • buy /baɪ/
  kupować
 • blow /bləʊ/
  dmuchać
 • burn /bɜːn/
  palić
 • carry /ˈkæri/
  nosić
 • check /tʃek/
  sprawdzać
 • chop /tʃɒp/
  rąbać
 • close /kləʊz/
  zamykać
 • climb /klaɪm/
  wspinać się
 • complain /kəmˈpleɪn/
  narzekać
 • convince /kənˈvɪns/
  przekonywać
 • cook /kʊk/
  gotować
 • cry /kraɪ/
  płakać
 • dance /dɑːns/
  tańczyć
 • dangle /ˈdæŋɡl/
  dyndać
 • devote /dɪˈvəʊt/
  poświęcić się
 • die /daɪ/
  umrzeć
 • divide /dɪˈvaɪd/
  dzielić
 • draw /drɔː/
  rysować
 • dry /draɪ/
  suszyć
 • earn /ɜːn/
  zarabiać
 • eat /iːt/
  jeść
 • emerge /ɪˈmɜːdʒ/
  wydostać się
 • faint /feɪnt/
  zemdleć
 • feel /fiːl/
  czuć
 • fight /faɪt/
  walczyć
 • find /faɪnd/
  znajdywać
 • fly /flaɪ/
  latać
 • fold /fəʊld/
  składać
 • forget /fəˈɡet/
  zapominać
 • gain /ɡeɪn/
  zdobywać
 • give /ɡɪv/
  dawać
 • go /ɡəʊ/
  iść
 • grow /ɡrəʊ/
  rosnąć
 • hate /heɪt/
  nienawidzić
 • have /hæv/
  mieć
 • heal /hiːl/
  leczyć
 • hold /həʊld/
  trzymać
 • insist /ɪnˈsɪst/
  nalegać
 • invite /ɪnˈvaɪt/
  zapraszać
 • jump /dʒʌmp/
  skakać
 • keen /kiːn/
  gorąco czegoś chcieć
 • keep /kiːp/
  dotrzymywać, trzymać, prowadzić, kontynuować
 • kick /kɪk/
  kopać
 • kidnap /ˈkɪdnæp/
  uprowadzić
 • kill /kɪl/
  zabijać
 • lead /liːd/
  prowadzić
 • learn /lɜːn/
  uczyć się
 • like /laɪk/
  lubić
 • listen /ˈlɪsən/
  słuchać
 • live /lɪv/
  żyć
 • look /lʊk/
  patrzeć
 • lose /luːz/
  gubić, przegrywać
 • love /lʌv/
  kochać
 • mark /mɑːk/
  zaznaczać
 • mean /miːn/
  znaczyć
 • meet /miːt/
  spotykać
 • miss /mɪs/
  tęsknić
 • move /muːv/
  ruszać
 • open /ˈəʊpən/
  otwierać
 • order /ˈɔːdər/
  zamawiać
 • own /əʊn/
  posiadać
 • paint /peɪnt/
  malować
 • pay /peɪ/
  płacić
 • persuade /pəˈsweɪd/
  przekonywać
 • play /pleɪ/
  bawić się, grać
 • plan /plæn/
  planować
 • please /pliːz/
  prosić
 • pray /preɪ/
  modlić się
 • read /riːd/
  czytać
 • refuse /rɪˈfjuːz/
  odmawiać
 • remain /rɪˈmeɪn/
  pozostawać
 • remember /rɪˈmembər/
  pamiętać
 • remind /rɪˈmaɪnd/
  przypominać
 • remove /rɪˈmuːv/
  usuwać
 • repeat /rɪˈpiːt/
  powtarzać
 • require /rɪˈkwaɪər/
  wymagać
 • run /rʌn/
  biegać
 • sail /seɪl/
  żeglować
 • say /seɪ/
  powiedzieć
 • scratch /skrætʃ/
  drapać
 • search /sɜːtʃ/
  szukać
 • see /siː/
  widzieć
 • seduce /sɪˈdjuːs/
  kusić
 • sell /sel/
  sprzedawać
 • shake /ʃeɪk/
  trząść
 • shout /ʃaʊt/
  krzyczeć
 • sing /sɪŋ/
  śpiewać
 • sink /sɪŋk/
  tonąć
 • sit /sɪt/
  siedzieć
 • speak /spiːk/
  mówić
 • spell /spel/
  literować
 • spit /spɪt/
  pluć
 • stand /stænd/
  stać
 • study /ˈstʌdi/
  studiować
 • swim /swɪm/
  pływać
 • talk /tɔːk/
  rozmawiać
 • taste /teɪst/
  smakować, próbować
 • teach /tiːtʃ/
  uczyć (kogoś)
 • take /teɪk/
  brać
 • thank /θæŋk/
  dziękować
 • think /θɪŋk/
  myśleć
 • translate /trænzˈleɪt/
  tłumaczyć
 • travel /ˈtrævəl/
  podróżować
 • understand /ˌʌndəˈstænd/
  rozumieć
 • visit /ˈvɪzɪt/
  odwiedzać
 • walk /wɔːk/
  chodzić
 • watch /wɒtʃ/
  oglądać
 • welcome /ˈwelkəm/
  witać
 • win /wɪn/
  wygrywać
 • work /wɜːk/
  pracować
 • write /raɪt/
  pisać
 • yawn /jɔːn/
  ziewać
 • zip /zɪp/
  zasuwać
 • zoom /zuːm/
  warkotać, podrywać się

 

Czasownik po angielsku Polskie tłumaczenie
add /æd/ dodawać
admit /ədˈmɪt/ przyznawać
adore /əˈdɔːr/ uwielbiać
agree /əˈɡriː/ zgadzać się
analyse /ˈænəlaɪz/ analizować
answer /ˈɑːnsər/ odpowiadać
ask /ɑːsk/ pytać
avoid /əˈvɔɪd/ unikać
bark /bɑːk/ szczekać
be /biː/ być
bite /baɪt/ gryźć
buy /baɪ/ kupować
blow /bləʊ/ dmuchać
burn /bɜːn/ palić
carry /ˈkæri/ nosić
check /tʃek/ sprawdzać
chop /tʃɒp/ rąbać
close /kləʊz/ zamykać
climb /klaɪm/ wspinać się
complain /kəmˈpleɪn/ narzekać
convince /kənˈvɪns/ przekonywać
cook /kʊk/ gotować
cry /kraɪ/ płakać
dance /dɑːns/ tańczyć
dangle /ˈdæŋɡl/ dyndać
devote /dɪˈvəʊt/ poświęcić się
die /daɪ/ umrzeć
divide /dɪˈvaɪd/ dzielić
draw /drɔː/ rysować
dry /draɪ/ suszyć
earn /ɜːn/ zarabiać
eat /iːt/ jeść
emerge /ɪˈmɜːdʒ/ wydostać się
faint /feɪnt/ zemdleć
feel /fiːl/ czuć
fight /faɪt/ walczyć
find /faɪnd/ znajdywać
fly /flaɪ/ latać
fold /fəʊld/ składać
forget /fəˈɡet/ zapominać
gain /ɡeɪn/ zdobywać
give /ɡɪv/ dawać
go /ɡəʊ/ iść
grow /ɡrəʊ/ rosnąć
hate /heɪt/ nienawidzić
have /hæv/ mieć
heal /hiːl/ leczyć
hold /həʊld/ trzymać
insist /ɪnˈsɪst/ nalegać
invite /ɪnˈvaɪt/ zapraszać
jump /dʒʌmp/ skakać
keen /kiːn/ gorąco czegoś chcieć
keep /kiːp/ dotrzymywać, trzymać, prowadzić, kontynuować
kick /kɪk/ kopać
kidnap /ˈkɪdnæp/ uprowadzić
kill /kɪl/ zabijać
lead /liːd/ prowadzić
learn /lɜːn/ uczyć się
like /laɪk/ lubić
listen /ˈlɪsən/ słuchać
live /lɪv/ żyć
look /lʊk/ patrzeć
lose /luːz/ gubić, przegrywać
love /lʌv/ kochać
mark /mɑːk/ zaznaczać
mean /miːn/ znaczyć
meet /miːt/ spotykać
miss /mɪs/ tęsknić
move /muːv/ ruszać
open /ˈəʊpən/ otwierać
order /ˈɔːdər/ zamawiać
own /əʊn/ posiadać
paint /peɪnt/ malować
pay /peɪ/ płacić
persuade /pəˈsweɪd/ przekonywać
play /pleɪ/ bawić się, grać
plan /plæn/ planować
please /pliːz/ prosić
pray /preɪ/ modlić się
read /riːd/ czytać
refuse /rɪˈfjuːz/ odmawiać
remain /rɪˈmeɪn/ pozostawać
remember /rɪˈmembər/ pamiętać
remind /rɪˈmaɪnd/ przypominać
remove /rɪˈmuːv/ usuwać
repeat /rɪˈpiːt/ powtarzać
require /rɪˈkwaɪər/ wymagać
run /rʌn/ biegać
sail /seɪl/ żeglować
say /seɪ/ powiedzieć
scratch /skrætʃ/ drapać
search /sɜːtʃ/ szukać
see /siː/ widzieć
seduce /sɪˈdjuːs/ kusić
sell /sel/ sprzedawać
shake /ʃeɪk/ trząść
shout /ʃaʊt/ krzyczeć
sing /sɪŋ/ śpiewać
sink /sɪŋk/ tonąć
sit /sɪt/ siedzieć
speak /spiːk/ mówić
spell /spel/ literować
spit /spɪt/ pluć
stand /stænd/ stać
study /ˈstʌdi/ studiować
swim /swɪm/ pływać
talk /tɔːk/ rozmawiać
taste /teɪst/ smakować, próbować
teach /tiːtʃ/ uczyć (kogoś)
take /teɪk/ brać
thank /θæŋk/ dziękować
think /θɪŋk/ myśleć
translate /trænzˈleɪt/ tłumaczyć
travel /ˈtrævəl/ podróżować
understand /ˌʌndəˈstænd/ rozumieć
visit /ˈvɪzɪt/ odwiedzać
walk /wɔːk/ chodzić
watch /wɒtʃ/ oglądać
welcome /ˈwelkəm/ witać
win /wɪn/ wygrywać
work /wɜːk/ pracować
write /raɪt/ pisać
yawn /jɔːn/ ziewać
zip /zɪp/ zasuwać
zoom /zuːm/ warkotać, podrywać się

 

Interkatywne ćwiczenie sprawdzające znajomość podstawowych angielskich czasowników

 

Ćwiczenia - podstawowe czasowniki - dopasuj znaczenie

Odpowiedzi

Miałem takie czasowniki po

Miałem takie czasowniki po angielsku w podręczniku do nauczenia się w szkole. Bardzo wolno mi to szło i miałem problemy z wymową. Tu można posłuchać jak się je wymawia dlatego jak dla mnie super.

100 najważniejszych

100 najważniejszych czasowników angielskich - właśnie tego szukałem! Co prawda jest tychże czasowników aż 125, ale myślę że pani od angielskiego nie obrazi się na kolejne 25 ;) Fajnie, że dodana jest wymowa słów, bez tego ciężko się uczyć. Zapisu fonetycznego nie bardzo rozumiem, ale już kliknięcie na strzałkę i odsłuchanie usprawnia mi naukę. Jeszcze tylko 100 rzeczowników, 100 przymiotników, i coś tam będę wiedział ;)