Popularne słowa na literę E

Często występujące słowa w języku angielskim zaczynające się na literę E
Dla ułatwienia nauki słówka pogrupowane są w tabeli, a przed każdym słowem znajduje się wymowa dostępna po kliknięciu w znaczek

Jeśli myślicie, że znacie te słówka, warto wejść na quiz i sprawdzić swoją wiedzę.

Fiszki: Popularne słowa - literka E

Wczytuję
listę słówek

 
 
1/44

English Polish
each [iːtʃ] każdy
ear [ɪə] ucho
early [ˈəːli] wcześnie
earth [əːθ] ziemia, gleba
East [iːst] wschód, wschodni
easy [ˈiːzi] łatwy
eat [iːt] jeść
edge [ɛdʒ] krawędź, brzeg, skraj, ostrze
education [ɛdjʊˈkeɪʃ(ə)n] wykształcenie, edukacja
effect [ɪˈfɛkt] efekt
effort [ˈɛfət] wysiłek, staranie
egg [ɛg] jajko
eight [eɪt] osiem
eighteen [eɪˈtiːn] osiemnaście
eighty [ˈeɪti] osiemdziesiąt
either [ˈʌɪðə] albo ... albo ... (either... or...)
eleven [ɪˈlɛv(ə)n] jedenaście
else [ɛls] w przeciwnym razie, w przeciwnym wypadku
empty [ˈɛm(p)ti] pusty
end [ɛnd] koniec, końcówka
enemy [ˈɛnəmi] wróg
engine [ˈɛndʒɪn] silnik
engineer [ɛndʒɪˈnɪə] inżynier
enjoy [ɪnˈdʒɔɪ] czerpać z czegoś przyjemność
enough [ɪˈnʌf] wystarczająco, dość
enter [ˈɛntə] wejść, wchodzić do
especially [ɪˈspɛʃ(ə)li] zwłaszcza, szczególnie
even [eɪˈvɛn] nawet; równy, równomierny, wyrównany
evening [ˈiːv(ə)nɪŋ] wieczór
event [ɪˈvɛnt] wydarzenie, zdarzenie
ever [ˈɛvə] kiedykolwiek
every [ˈɛvri] każdy
everybody [ˈɛvrɪbɒdi] wszyscy
everyone [ˈɛvrɪwʌn] każdy, wszyscy
everything [ˈɛvrɪθɪŋ] wszystko
exam(ination) [ɪgˌzamɪˈneɪʃ(ə)n] egzamin; badania
example [ɪgˈzɑːmp(ə)l] przykład
except [ɪkˈsɛpt] oprócz, poza, z wyjątkiem
excuse [ɪkˈskjuːz] wybaczyć, usprawiedliwić, wytłumaczyć; (z czegoś) usprawiedliwiać, zwalniać
exercise [ˈɛksəsʌɪz] gimnastyka; ćwiczenie, praktyka; ćwiczyć
expect [ɪkˈspɛkt] spodziewać się, oczekiwać
expensive [ɪkˈspɛnsɪv] drogi
experience [ɪkˈspɪərɪəns] doświadczenie
explain [ɪkˈspleɪn] tłumaczyć, objaśniać
eye [ʌɪ] oko