Popularne słowa na literę S

Najpopularniejsze angielskie słowa na literę S (z wymową lektora), które warto znać!

Fiszki: Popularne słowa - litera S - w wymową

Wczytuję
listę słówek

 
 
1/44

English Polish
sad [ sad] smutny
sale [ seɪl] sprzedaż
same [ seɪm] ten sam, taki sam, tak samo
Saturday [ ˈsatədeɪ] sobota
save [ seɪv] zachować, oszczędzić; chronić, ratować
say [ seɪ] powiedzieć, mówić
school [ skuːl] szkoła
science [ ˈsʌɪəns] nauka
sea [ siː] morze
season [ ˈsiːz(ə)n] sezon, pora roku
seat [ siːt] siedzenie, miejsce, posadzić
second [ ˈsɛk(ə)nd] drugi; sekunda
secret [ ˈsiːkrɪt] sekretny, sekret
secretary [ ˈsɛkrɪt(ə)ri] sekretarz
section [ ˈsɛkʃ(ə)n] sekcja, rozdział
see [ siː] widzieć
seem [ siːm] wydawać się, zdawać się
sell [ sɛl] sprzedawać
send [ sɛnd] posłać, wysłać
sense [ sɛns] odczucie, poczucie; sens, celowość
sentence [ ˈsɛnt(ə)ns] zdanie, wyrok, skazywać
separate [ ˈsɛp(ə)rət] oddzielny, odrębny
September [ sɛpˈtɛmbə] wrzesień
serious [ ˈsɪərɪəs] poważny
serve [ səːv] obsługiwać, służyć
service [ ˈsəːvɪs] usługa, pomoc
set [ sɛt] umieścić, postawić, usytuować; zestaw (np. narzędzi), odbiornik (np. telewizyjny)
seven [ ˈsɛv(ə)n] siedem
seventeen [ sɛv(ə)nˈtiːn] siedemnaście
seventy [ ˈsɛv(ə)nti] siedemdziesiąt
several [ ˈsɛv(ə)r(ə)l] kilka, parę
shake [ ʃeɪk] potrząsać, wstrząsać
shall [ ʃal] (tworzy czas przyszły)
share [ ʃɛː] podzielić się, dzielić; część
sharp [ ʃɑːp] ostry; gwałtowny; wyraźny
she [ ʃiː] ona
ship [ ʃɪp] statek; wysyłać, dostarczyć
shirt [ ʃəːt] koszula
shoe [ ʃuː] but
shoot [ ʃuːt] strzelać
shop [ ʃɒp] sklep
short [ ʃɔːt] krótki
should [ ʃʊd] (używane do mówienia o możliwości, że coś się stanie)
shoulder [ ˈʃəʊldə] bark, ramię
show [ ʃəʊ] pokazywać, widowisko, show
shut [ ʃʌt] zamykać
side [ sʌɪd] strona, bok
sight [ sʌɪt] wzrok, patrzenie, widok, dostrzegać
sign [ sʌɪn] znak, oznaka; podpisywać, sygnować
simple [ ˈsɪmp(ə)l] prosty
since [ sɪns] od, odkąd
sing [ sɪŋ] śpiewać
single [ ˈsɪŋg(ə)l] jeden, jedyny, pojedynczy
sir [ səː] pan
sister [ ˈsɪstə] siostra
sit [ sɪt] siedzieć, usiąść
situation [ sɪtjʊˈeɪʃ(ə)n] sytuacja
six [ sɪks] sześć
sixteen [ sɪksˈtiːn] szesnaście
sixty [ ˈsɪksti] sześćdziesiąt
size [ sʌɪz] wielkość, rozmiar
skin [ skɪn] skóra, skórka
sky [ skʌɪ] niebo
sleep [ sliːp] spać, sen
slow [ sləʊ] powolny
slowly [ ˈsləʊli] powoli
small [ smɔːl] mały
smell [ smɛl] zapach, wąchać
smile [ smʌɪl] uśmiech, uśmiechać się
smoke [ sməʊk] dym, palić (papierosy, fajkę)
snow [ snəʊ] śnieg
so [ səʊ] więc, dlatego, tak, taki
social [ ˈsəʊʃ(ə)l] społeczny, socjalny
society [ səˈsʌɪɪti] społeczeństwo, towarzystwo
soft [ sɒft] miękki
solution [ səˈluːʃ(ə)n] rozwiązanie (problemu)
some [ sʌm] parę, niektórzy
someone [ ˈsʌmwʌn] ktoś
something [ ˈsʌmθɪŋ] coś
sometimes [ ˈsʌmtʌɪmz] czasami, niekiedy
son [ sʌn] syn
song [ sɒŋ] piosenka, śpiew
soon [ suːn] wkrótce, niedługo
sorry [ ˈsɒri] przepraszam
sort [ sɔːt] rodzaj, typ, sortować
sound [ saʊnd] dźwięk
South [ saʊθ] południe (kierunek)
space [ speɪs] kosmos; przestrzeń, wolna przestrzeń
speak [ spiːk] mówić
special [ ˈspɛʃ(ə)l] specjalny
speed [ spiːd] prędkość
spend [ spɛnd] wydatkować, spędzać (czas, energię)
spring [ sprɪŋ] wiosna; sprężyna
square [ skwɛː] kwadrat, kwadratowy; plac
stage [ steɪdʒ] stadium, etap; scena, arena
stand [ stand] stać; podstawka
star [ stɑː] gwiazda
start [ stɑːt] start, zacząć
state [ steɪt] stan (w jakimś coś się znajduje), stan (jednostka administracyjna państwa)
statement [ ˈsteɪtm(ə)nt] twierdzenie, oświadczenie
station [ ˈsteɪʃ(ə)n] stacja
stay [ steɪ] zostać, pozostać, zatrzymać się
step [ stɛp] krok
stick [ stɪk] przyklejać; kij, rózga, pałeczka
still [ stɪl] wciąż, nadal; nieruchomy
stone [ stəʊn] kamień, skała
stop [ stɒp] zatrzymywać się, stawać
store [ stɔː] sklep; przechowywać, składować
story [ ˈstɔːri] opowieść, historia
straight [ streɪt] prosty (nieskrzywiony), wyprostowany
strange [ streɪn(d)ʒ] dziwny; obcy
street [ striːt] ulica
strike [ strʌɪk] atak, uderzenie; strajk
strong [ strɒŋ] silny
student [ ˈstjuːd(ə)nt] student, uczeń
study [ ˈstʌdi] uczenie się, uczyć się, studiować
subject [ ˈsʌbdʒɛkt] temat, przedmiot; badana osoba; narażony, podatny
success [ səkˈsɛs] sukces
such [ sʌtʃ] taki, podobny
suddenly [ ˈsʌd(ə)nli] nagle, niespodziewanie
sugar [ ˈʃʊgə] cukier
suggest [ səˈdʒɛst] sugerować
suit [ suːt] pasować komuś, być komuś do twarzy; kostium, garsonka
summer [ ˈsʌmə] lato
sun [ sʌn] słońce
Sunday [ ˈsʌndeɪ] niedziela
supper [ ˈsʌpə] kolacja, wieczerza
supply [ ˈsʌpli] dostarczać, zaopatrywać
support [ səˈpɔːt] wspierać, podtrzymywać
suppose [ səˈpəʊz] przypuszczać
sure [ ʃɔː] pewien, pewny, pewnie, oczywiście
surprise [ səˈprʌɪz] niespodzianka, zaskoczenie
sweet [ swiːt] słodki, słodziutki, uroczy, miły, świeży, przyjemny
swim [ swɪm] pływać
system [ ˈsɪstəm] system