SZKOŁA

school board rada szkolna

object lesson lekcja poglądowa

timetable rozkład zajęć

Faculty wydział

term semestr

Private lessons korepetycje

skill umiejętność

reprimand nagana

Secondary school certificate matura(jako papier)

rehearsal powtórka (lekcji)

Lack of education nieuctwo

free education bezpłatna edukacja

skill of reading umiejętność czytania

scholarship stypendium

chairperson przewodniczący

competition rywalizacja

paper referat naukowy

baccalaureate przemówienie do absolwentów

typing pisanie na maszynie

Academic year rok akademicki

academic uniwersytecki, akademicki

scholastic nauczycielski, szkolny

scientific naukowy

instructive pouczający

boring nudny

useful przydatny

clever mądry

attend uczęszczać

do well napisać dobrze np test

pass zdać

fail oblać

graduate ukończyć studia/liceum

mark zanotować

revise for przejrzeć

skip zwiać