Właściwości materiałów cz.3

obciążenie obliczeniowe design load
obciążenie podczas napraw repair load
obciążenie rzeczywiste actual load
obciążenie śniegiem snow load
obciążenie stałe steady load
obciążenie wiatrem wind load
pecznienie swelling
porowatość porosity
przeciwwaga counterweight
przekrój poprzeczny cross-section
przekrój powierzchnia section area